Category: Classic Rock

9 thoughts on “ N BI Fe - Salif Keita - N BI Fe (CD) ”

Goltit
Chorus Tomorrow, only tomorrow Sadio, I'll pay tomorrow Sadio jon te i fe Ousmane ko ka bi fe Ka bi fe koniete ka le te sigi Sadio jon te i fe Malien ko ko u bi fe Ko u bi fe ko ni e te ko ulu te.