Category: Classical

9 thoughts on “ התעמלות בוקר - Various - נפשי כלתה לחרוזים מבחר שירי משוררים בזמר העברי (Box Set) ”

Kerr
ביצוע: בחר ביצוע שייקה פייקוב. נפשי כלתה לחרוזים, לחליפות ניבים קלים, אך כל ניבים, רק רמזים. וצליליהם בלים. השיר כלוא בתוך הלב. הלא תזכור, לבי הדל, מה מעודן היה הכאב. ואף הכאב חדלƔ.